Startpagina

Algemene voorwaarden

Inleiding:
Deze website (hierna de "Website" genaamd) is alleen bestemd voor persoonlijke informatie van de internetgebruikers. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette "Algemene Voorwaarden" en aan de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen. De gebruiker die zich aanmeldt en surft op de Website wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden in hun geheel en zonder enig voorbehoud aanvaard te hebben.

De vennootschap die eigenaar is van de Website behoudt zich het recht voor om, zonder enige verwittiging, de Algemene Voorwaarden en alle onderdelen, producten of diensten die op de Website worden aangeboden, te wijzigen en aan te passen. De internetgebruikers zijn onderworpen aan alle aangebrachte wijzigingen en worden derhalve verondersteld de Algemene Voorwaarden van deze Website of van de hiermee gelinkte Automobiles CITROËN websites bij elk websitebezoek te raadplegen.

De Website is bedoeld om het bedrijf en het producten- en dienstenaanbod van de website-eigenaar te presenteren, o.a. via specifieke links naar de volgende websites en applicaties van Automobiles CITROËN:

- Overzicht van alle nieuwe voertuigen en bedrijfsvoertuigen, via de homepagina van Automobiles CITROËN, www.citroen.be.
- Overzicht van de beschikbare voorraad van nieuwe voertuigen in elk afzonderlijk verkooppunt via de website www.carstore.citroen.be van Automobiles CITROËN.- Overzicht van de nationale en lokale promoties voor nieuwe voertuigen, met dien verstande dat de nationale promoties via de homepagina van Automobiles CITROËN www.citroen.be te raadplegen zijn, terwijl deze Website beperkt blijft tot lokale promoties die onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website vallen.
- Overzicht van het dienstenaanbod: Citroën Business, Citroën Financiering, Citroën Verzekering, Service Contract. Deze informatie is beschikbaar via de homepagina van Automobiles CITROËN, www.citroen.be.
- Overzicht van de tweedehands voertuigen in voorraad, met dien verstande dat de eigenaar van de Website exclusief verantwoordelijk is m.b.t. de voorgestelde voorraad van tweedehands voertuigen aangezien de Website slechts gehost wordt door Automobiles CITROËN via de website www.citroenselect.be.
- Voorstelling van het Citroën Select label, Financiering, via de website van Automobiles CITROËN, www.citroenselect.be.
- Overzicht van de nationale en lokale aftersales promoties, met dien verstande dat de nationale promoties via de website van Automobiles CITROËN, www.citroen.be, te raadplegen zijn, terwijl deze Website beperkt blijft tot de lokale promoties en de verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan volledig bij de eigenaar van de Website ligt.
- Informatie over de forfaits, de technische voorkeuring, de jaarlijkse tussentijdse controle en Citroën eTouch kan via de website van Automobiles CITROËN, www.citroen.be, geraadpleegd worden.- Voorstelling van de onderdelen via de website van Automobiles CITROËN, www.citroenaccessoires.be.
- Voorstelling van alle oorspronkelijke onderdelen, het standaardassortiment, het Eurorepar assortiment via de website van Automobiles CITROËN, www.citroen.be,

De internetgebruiker wordt ervan geïnformeerd dat:

- m.b.t. alle pagina’s van de Website waarvoor Automobiles CITROËN slechts de host is (lokale promoties en voorraad tweedehands voertuigen...), hetzij het verkooppunt van Automobiles CITROËN, hetzij de eigenaar van de Website de enige verantwoordelijke is voor de inhoud en de aanpassing van alle pagina’s.
- wanneer de Website verwijst naar een link van een andere website, het aangewezen is dat de internetgebruiker kennis neemt van de daarop aangeduide juridische bepalingen

Artikel 1: Publicatie en Hosting
De Website wordt gepubliceerd door: Automobiles Citroën SA
Maatschappelijke zetel: Avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles
BTW-nummer: BE 00448.813.060
Contact Klantenrelaties : Avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles, 02 206 68 00

Host: PSA Peugeot Citroën 75, avenue de la Grande Armée 75016 PARIJS

Artikel 2: Intellectuele Eigendomsrechten
De eigenaar van deze Website wijst de gebruikers erop dat een groot aantal elementen van de Website beschermd worden, met name:

- door het auteursrecht: dit kunnen met name foto’s, artikels, tekeningen, geanimeerde sequenties, digitale geluid- of beeldopnames, ... zijn;- en/of door het tekeningen- en modellenrecht: dit geldt in het bijzonder voor de verschillende voertuigmodellen die op de Website verschijnen;
- en/of door het merkenrecht: dit geldt in het bijzonder voor het merk "CITROËN", het logo «dubbele chevron », de handtekening « CREATIVE TECHNOLOGIE », het semifiguratieve merk "PSA PEUGEOT CITROËN", alsook voor de merken van de verschillende voertuigmodellen die op de Website verschijnen.

De aldus beschermde elementen zijn de exclusieve eigendom van Automobiles CITROËN, van haar filialen of van derden die aan de eigenaar van de website toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke reproductie, voorstelling, gebruik, adaptatie, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welke procedé en op gelijk welke drager (papier, digitaal, ...) van het merk "CITROËN", van het logo met de "dubbele chevron", van het semifiguratieve merk "PSA PEUGEOT CITROËN", alsook van de merken van de verschillende voertuigmodellen die op de Website verschijnen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobiles CITROËN, is verboden, behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen overeenkomstig artikels 21 tot 23bis van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en zal een schending uitmaken van de auteursrechten en/of van het tekeningen en/of modellenrecht en/of van het merkenrecht, gestraft met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 euro.

De merken en logo’s van alle software die via de Website gedownload worden, blijven de exclusieve eigendom van hun respectieve uitbaters en mogen niet zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden. Deze merken omvatten doch beperken zich niet noodzakelijk tot iedere sofware die niet specifiek geïdentificeerd is in deze Algemene Voorwaarden.Alle software is beschermd door het auteursrecht en veronderstelt de afsluiting van een licentieovereenkomst. Elk gebruik daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Artikel 3 : Informatie over de inhoud van de Website
De online raadpleegbare teksten en afbeeldingen zijn gebaseerd op de technische kenmerken op het moment waarop die op de website online geplaatst worden of waarop de betrokken webpagina’s bijgewerkt worden.
De op de Website gepresenteerde wagenuitrusting is standaard of optioneel, afhankelijk van de versie. Omdat de wagenfabrikant Automobiles CITROËN voortdurend werkt aan productverbetering, kunnen de voertuigen qua specificaties, apparatuur, opties en kleuren op elk moment veranderingen ondergaan. Overigens staat de huidige stand van de technologie geen nauwkeurige weergave van de kleuren toe; verder zijn de modellen en/of versies die op deze Website weergegeven worden, samen met de daartoe behorende uitrustingen, opties en onderdelen voor de Belgische markt bestemd. Ze variëren van land tot land en zijn bijgevolg niet overal ter wereld beschikbaar. Overigens komen alle vermelde prijzen overeen met de adviesprijzen van de fabrikant voor België. Alleen de eigenaar van de Website van het verkooppunt is verantwoordelijk voor alle op de Website aangekondigde prijzen, prijsoffertes, promoties en dergelijke meer.

De op de Website voorgestelde nieuwe wagens in voorraad zijn dezelfde als die op www.carstore.citroen.be te vinden zijn, hierna « Citroën Car Store » genoemd. We verwijzen u dan ook naar de daarop weergegeven juridische vermeldingen. De verkoop van deze nieuwe wagens verloopt exclusief via en onder eigen verantwoordelijkheid van de verkooppunten die ze te koop aanbieden. Wij vestigen uw aandacht erop dat de verkoop of de reservering van een wagen slechts effectief wordt vanaf het moment dat de bijbehorende bestel- of reserveringsbon ondertekend is bij de vestiging van de verkoper.

De tweedehands wagens die op de Website worden weergegeven zijn deze die in voorraad zijn bij het betrokken verkooppunt van Automobiles CITROËN, zijnde de eigenaar van de Website zoals geïdentificeerd op betreffende Website. De gebruiker wordt eraan herinnerd dat Automobiles CITROËN slechts webpagina’s host die een overzicht geven van de voorraad van tweedehands wagens in de verschillende verkooppunten, en dus niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan. Het is immers de vennootschap die eigenaar is van Website die verantwoordelijk is voor de inhoud en de update van alle webpagina’s die betrekking hebben op de eigen voorraad, de te koop aangeboden voertuigen en de aangekondigde prijzen.In dit verband wordt de gebruiker erop gewezen dat de visuals van de te koop aangeboden tweedehands voertuigen louter indicatief zijn en dus niet noodzakelijk overeenkomen met het geselecteerde tweedehands voertuig. De Website wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Het kan niettemin voorkomen dat een tweedehands voertuig nog altijd voor een andere gebruiker zichtbaar is, hoewel het een dag voordien door een andere klant besteld is, zolang de update van de website nog niet gebeurd is. De gebruiker wordt uitgenodigd om contact op te nemen met het verkooppunt die de Website beheert teneinde na te gaan of het bedoelde voertuig inderdaad beschikbaar is. De verkoop van deze tweedehands voertuigen verloopt exclusief via en onder eigen verantwoordelijkheid van de verkooppunten die ze aanbieden. Wij vestigen uw aandacht erop dat de verkoop of de reservering van een wagen slechts effectief wordt vanaf het moment dat de bijbehorende bestel- of reserveringsbon ondertekend is bij de vestiging van de verkoper.

De op de Website beschreven diensten worden aangeboden door de leden van het verkoopnetwerk van Automobiles CITROËN. De op de Website vermelde prijzen m.b.t. reserveonderdelen en accessoires zijn louter indicatief en exclusief montage, behalve in het geval van een forfaitair bedrag inclusief montage. Dit forfaitair bedrag is slechts van toepassing binnen de vermelde periode.

De op de Website gepresenteerde accessoires zijn deze die op www.citroenaccessoires.be te vinden zijn, hierna « Citroën Accessoires » genaamd. We verwijzen u dan ook naar de daarop weergegeven juridische vermeldingen. De verkoop van deze accessoires verloopt exclusief via en onder eigen verantwoordelijkheid van de verkooppunten die ze te koop aanbieden.
Meer in het algemeen raden we de gebruikers aan om altijd eerst de juridische bepalingen van de website waarnaar verwezen wordt te lezen. Het distributienetwerk van Automobiles  CITROËN staat tot uw beschikking als uw vragen heeft over de producten en diensten die op de verschillende websites worden beschreven.
Verder willen we u eraan herinneren dat de eigenaar van de Website, die lid is van het distributienetwerk van Automobiles CITROËN, een onafhankelijke onderneming is die het vrij staat eigen tarieven te hanteren en niet verplicht is deel te nemen aan de door Automobiles CITROËN georganiseerde acties (met inbegrip van de forfaits) en dat hij alleen de verantwoordelijkheid draagt over de informatie die hij via zijn Website verspreidt.

Artikel 4: Bescherming van de Persoonsgegevens
Citroën respecteert uw privacy. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Een verklaring van verwerking van persoonsgegevens werd neergelegd bij de Privacycommissie (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel - telefoon: +32 (0)2 213 85 40). Deze verklaring kan worden geraadpleegd op het volgende adres: http://www.privacycommission.be).

In navolging van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verbindt de eigenaar van de Website zich er toe:
- de door hem doorgegeven persoonsgegevens enkel en alleen voor de doeleinden te gebruiken zoals hierboven omschreven;
- de hoger bedoelde gegevens niet te verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden zoals hiervoor omschreven, noch enige informatie over de gebruiker, zonder zijn voorafgaande toestemming, te publiceren, openbaar te maken of aan derden over te maken;
- de persoonsgegevens van de gebruiker te bewaren in een vorm die hem makkelijk identificeerbaar maakt te bewaren, alleen zolang als nodig blijkt voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en/of verzameld.

Artikel 5: « Cookies »
Meer informatie voor cookies hier.De gebruiker kan cookies uitschakelen door de betreffende instelling van zijn browserprogramma te wijzigen.

Artikel 6: Hyperlinks
Om een hyperlink naar de Website te plaatsen, is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Automobiles CITROËN vereist.
Automobiles CITROËN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch voor de inhoud, noch voor de producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Website zonder haar toestemming is verbonden door middel van hyperlinks of andere koppelingen.

Indien u niet meer wenst dat onze site third-party cookies van Krux verzamelt kunt u deze uitschakelen op http://www.youronlinechoices.com.

Artikel 7: Veiligheid
De gebruiker zal geen oneigenlijk gebruik maken van de Website die mogelijkerwijze computerdefecten, functionele storingen en dergelijke meer zou kunnen veroorzaken en zodoende de goede werking van de Website of van de verschillende servers of diensten, die via de Website toegankelijk zijn, kunnen verstoren. De gebruiker zal slechts betrouwbare informatie, gegevens, documenten en bestanden op de Website plaatsen die geen bedreiging vormen voor de goede werking van de Website of van de verschillende servers en diensten die via de Website toegankelijk zijn.

Het gebruik van de Website of van de servers of diensten die via de Website toegankelijk zijn, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

-    het mag geen inbreuk maken op de toepasselijke nationale en internationale wetgevingen of op de rechten van derden,
-    het mag in geen geval en onder geen enkele vorm het imago van de Groep PSA Peugeot Citroën schenden.

De gebruiker vrijwaart de eigenaar van de Website, Automobiles CITROËN en de vennootschappen binnen de PSA Peugeot Citroën groep tegen mogelijke vorderingen van derden naar aanleiding van de informatie die de gebruiker op de Website heeft geplaatst; dit geldt in het bijzonder voor alle informatie die de persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten schendt of de openbare orde en de goede zeden verstoren of een inbreuk maken op de privacy (portretrecht enz.) of op de toepasselijke nationale of internationale strafrechtelijke bepalingen.

Als zodanig stemt de gebruiker ermee in de PSA Peugeot Citroën groep te vrijwaren tegen alle kosten en uitgaven die de PSA Peugeot Citroën Groep zou oplopen, met inbegrip van de redelijke erelonen en kosten van advocaten van de PSA Peugeot Citroën groep. De eigenaar van de Website zal alles in het werk stellen teneinde de informatie die de gebruiker op de Website plaatst veilig te stellen.
De eigenaar van de Website kan evenwel niet garanderen dat de elektronisch verzonden berichten niet onderschept worden. Bovendien, niettegenstaande de bepalingen in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de gebruiker aangeraden om zo veel mogelijk te vermijden onnodige of gevoelige persoonsgegevens op dergelijke wijze openbaar te maken.
De gebruiker die dergelijke informatie aan de eigenaar van de Website wenst mee te delen, aangeraden om dit via de post te doen.

Artikel 8 : Beperking van de aansprakelijkheid
De eigenaar van de Website verbindt zich ertoe, om al het nodige in werking te stellen, binnen de grenzen van de stand van de techniek, om de werking van de Website, onder optimale omstandigheden, te verzekeren.
De eigenaar van de Website behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel of het geheel van de Website aan te vullen, te wijzigen of te onderbreken, op tijdelijke of definitieve wijze, en dit zonder de gebruikers voorafgaand te informeren. De eigenaar van de Website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bugs of computervirussen. De gebruiker gebruikt deze Website onder volledige eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar van de Website zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financieel verlies, voortvloeiend uit het gebruik van de Website of van de websites die ermee verbonden zijn of van de website waarnaar hij verwijst.
De gebruiker wordt er eveneens aan herinnerd dat de informatie die op de Website wordt weergegeven slechts ten informatieve titel wordt gegeven en dus niet tot de aansprakelijkheid kan leiden van de eigenaar van de Website.
Wij vestigen uw aandacht op het feit bepaalde producten of diensten voorgesteld op de Website, in bepaalde landen het voorwerp kunnen uitmaken van bijzondere reglementen en zelfs beperkingen en/of verbodsbepalingen.

Artikel 9: Schorsing of onderbreking van toegang tot de website
De eigenaar van de Website zal op ieder moment en zonder enige verantwoording uw toegang tot de website, tijdelijk of niet, beperken of schorsen, met name:
-    in geval van schending van onderhavige Algemene Voorwaarden, onverminderd de overige rechten van onze vennootschap,
-    in geval van technische problemen gelinkt aan de infrastructuur voor het online plaatsen en de werking van de Website.
In het geval van een definitieve onderbreking, verbindt u zich ertoe om iedere kopie van onze website en/of de inhoud ervan onmiddellijk te vernietigen.

Artikel 10 : Toepasselijk recht
Deze Website en Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en zijn in het Nederlands en het Frans opgesteld.
Ieder geschil zal ressorteren onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.

CITROEN PSA RETAIL MEISER AV JACQUES GEORGIN 15 19

Nous localiser

Calculer l'itinéraire